Ochrona małoletnich

Polityka ochrony małoletnich w Szczycieńskim Klubie Kyokushin Karate

Preambuła

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel Szczycieńskiego Klubu Kyokushin Karate jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. 
Każdy członek personelu traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy 
w jakiejkolwiek formie. Personel Klubu, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Klubu oraz swoich kompetencji.

Podstawy prawne Polityki ochrony małoletnich

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.).

I
Objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka ochrony małoletnich w Szczycieńskim Klubie Kyokushin Karate (zwanego w dalszej części również „Klubem”).

§ 1

 1. Personelem lub członkiem personelu Klubu są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, członkowie Klubu, a także wolontariusze wykonujący zadania na rzecz Klubu.
 2. Zarządem Klubu jest organ w strukturze Klubu tworzony przez osoby, które zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi dokumentami są uprawnione do podejmowania decyzji o działaniach Klubu.
 3. Dzieckiem jest każda trenująca w Klubie osoba do ukończenia 18. roku życia.
 4. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic, opiekun prawny lub faktyczny (w tym rodzic zastępczy).
 5. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub faktycznych. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami lub opiekunami dziecka należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 6. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym członka personelu Klubu, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 7. Osoba odpowiedzialna za korzystanie z internetu to wyznaczony przez Zarząd Klubu członek personelu, sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu przez dzieci na terenie Klubu (dojo lub wykorzystywanej sali treningowej), miejscach letniego lub zimowego obozu treningowego oraz miejscach odbywania się zawodów sportowych.
 8. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci małoletnich to wyznaczony przez Zarząd Klubu członek personelu sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony małoletnich w Klubie.
 9. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

II
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

§ 2.

 1. Personel Klubu w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka i objawy krzywdzenia małoletnich.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka personel Klubu podejmuje rozmowę z rodzicami lub opiekunami dziecka, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Personel Klubu zobowiązany jest do troski o bezpieczeństwo małoletnich zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi Klubu.

III
Zasady rekrutacji personelu Klubu.

§ 3.

 1. Prezes Zarządu Klubu weryfikuje w Rejestrze sprawców przestępstw seksualnych każdego członka personelu Klubu przed dopuszczeniem go do pracy z trenującymi w Klubie dziećmi.
 2. Wszyscy członkowie personelu Klubu mają obowiązek znać i stosować obowiązującą w Klubie Politykę ochrony małoletnich. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką ochrony małoletnich stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

IV
Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy personelem Klubu, a dziećmi.

§ 4.
 1. Zasady kontaktu fizycznego personelu Klubu z dziećmi:
  • Ze względu na sportowy charakter działalności Klubu, dopuszcza się kontakt fizyczny członków personelu z dziećmi. Możliwość kontaktu fizycznego członków personelu z dziećmi dotyczy sytuacji treningowych, gdy kontakt niezbędny jest do prawidłowego poinstruowania dzieci do ćwiczeń, a także pomocy przy przygotowaniu do treningu, przebieraniu, ubieraniu sprzętu treningowego itp.
  • Dopuszcza się kontrolowany kontakt odzwierciedlający warunki walki sportowej i samoobrony, jednakże niestwarzający niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia dziecka.
  • Dziecko w każdej chwili ma prawo odmówić dalszego kontaktu.
 2. Zasady komunikacji personelu Klubu z dziećmi:
  • Członkowie personelu Klubu zwracają się do dzieci w sposób jasny, kulturalny i z szacunkiem.
  • Dopuszcza się luźny styl komunikacji, używanie mowy potocznej i przezwisk, pod warunkiem, że nie sprawia to widocznego lub zasygnalizowanego werbalnie dyskomfortu dzieci.
  • Komunikacja dotyczy szeroko pojętej działalności sportowej Klubu, a także pomocy psychologicznej i wychowawczej, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 3. Równe traktowanie dzieci:
  • Dzieci traktowane są równo, bez względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, orientację seksualną, bądź jakiekolwiek inne czynniki.
  • Dopuszcza się stosowanie nagród i kar wymienionych w statucie klubu, a także promowanie zaangażowanych członków Klubu.
 4. Transport, przemieszczanie się i warunki noclegowe:
  • Dzieci trenujące w Klubie w przypadku nagłego zachorowania mogą być odbierane z zajęć jedynie przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.
  • organizacja transportu, noclegu poza miejscem zamieszkania powinna być uzasadniona (np. wyjazd na obóz, zawody, wycieczkę lub inne wydarzenia organizowane przez Klub).
  • opieka nad dziećmi w trakcie wyjazdu związanego z działalnością Klubu powinna być zgodna z przepisami o organizacji wyjazdów i wycieczek szkolnych.
  • przy organizacji noclegu i zakwaterowania brane pod uwagę jest pokrewieństwo, relacje i płeć dzieci.
 5. Dyscyplinowanie i nagradzanie dzieci.
  • Dzieci obowiązują nagrody i kary zgodne ze statutem Klubu. Dodatkową metodą motywacyjną może być otrzymanie dodatkowych zadań treningowych.
  • Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek kontaktowych kar cielesnych ze strony personelu Klubu.
 6. Kontakty personelu z dziećmi poza Klubem.
  • Dopuszcza się kontakt członków personelu z dziećmi poza Klubem.
  • Za dopuszczalne formy kontaktu uznaje się wymianę numerów telefonu, adresów e-mail i innych danych kontaktowych potrzebnych do codziennej komunikacji, a także nawiązywanie kontaktów w mediach społecznościowych i komunikację przez narzędzia takie jak Messenger, Whatsapp itp.
  • Dopuszczalna komunikacja pomiędzy członkami personelu Klubu, a dziećmi zachowuje kontekst merytoryczny związany z działalnością Klubu i zachowuje zasady wymienione w pkt. 2.

V
Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.

§ 5

 1. Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania.
 2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:
  • popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem),
  • dopuszczenie się innej formy krzywdzenia dziecka, niebędącej przestępstwem (np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie),
  • zaniedbanie potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).
 3. Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez:
  • osoby dorosłe (personel Klubu, inne osoby trzecie, rodziców/opiekunów dziecka),
  • inne dziecko.
 4. W przypadku powzięcia przez członka personelu Klubu podejrzenia, że dziecko padło ofiarą przestępstwa lub zostało skrzywdzone w inny sposób, a także w przypdku zgłoszenia takiej okoliczności przez dziecko lub opiekuna dziecka, członek personelu ma obowiązek niezwłocznego sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji Zarządowi Klubu. Notatka może mieć formę pisemną lub mailową.
 5. Interwencja prowadzona jest przez Zarząd Klubu, który może wyznaczyć na stałe do tego zadania inną osobę. W przypadku wyznaczenia takiej osoby jej dane (imię, nazwisko, email, telefon) zostaną podane do wiadomości personelu Klubu, dzieci, rodziców i opiekunów.
 6. W przypadku wyznaczenia innej osoby do prowadzenia interwencji pod użytym w dalszej części niniejszego dokumentu pojęciem „Zarządu Klubu” należy rozumieć osobę odpowiedzialną za prowadzenie interwencji.
 7. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony osoby wyznaczonej do prowadzenia interwencji, wówczas interwencja prowadzona jest przez Zarząd Klubu.
 8. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony członków Zarządu Klubu, a nie została wyznaczona osoba do prowadzenia interwencji, wówczas działania opisane w niniejszym rozdziale podejmuje osoba, która dostrzegła krzywdzenie lub do której zgłoszono podejrzenie krzywdzenia.
 9. Do udziału w interwencji można przybrać specjalistów, w szczególności psychologów i pedagogów, celem skorzystania z ich pomocy przy rozmowie z dzieckiem o trudnych doświadczeniach.
 10. Zarząd Klubu informuje opiekunów o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub najbliższy ośrodek pomocy społecznej).
 11. Po poinformowaniu opiekunów zgodnie z punktem poprzedzającym, Zarząd Klubu składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich oraz informuje o zaistniałej sytuacji właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.
 12. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 13. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do rejestru interwencji prowadzonego przez Klub.

§ 6.
W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje członek personelu Klubu, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę interwencji.

§ 7.

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka członek Zarządu Klubu lub osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka. W szczególności taka rozmowa może zostać przeprowadzona z rodzicami lub opiekunami dziecka. W trakcie tej rozmowy należy podjąć próbę ustalenia przebiegu zdarzenia, ale także w miarę możliwości wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.
 2. Zarząd Klubu organizuje spotkanie/a z rodzicami lub opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.
 3. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo Zarząd Klubu sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo jednostki policji lub prokuratury.
 4. W przypadku, gdy z rozmowy z rodzicami lub opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia Zarząd Klubu sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego.
 5. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), należy poinformować właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie, gdy niespełnianie potrzeb wynika z trudnej sytuacji materialnej, bądź – w przypadku przemocy i zaniedbania – o konieczności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
 6. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez członka personelu Klubu, wówczas osoba ta zostaje odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.
 7. W przypadku gdy członek personelu Klubu dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Zarząd Klubu powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy. W szczególności należy wysłuchać osobę podejrzewaną o krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia. W sytuacji gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia, lub zarekomendować takie rozwiązanie zwierzchnikom tej osoby. Jeżeli osoba, która dopuściła się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniona przez klub, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy zarekomendować zakaz wstępu tej osoby na teren Klubu, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z instytucją współpracującą.
 8. Wszystkie osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 9. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili rodzice lub opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować osoby zgłaszające na piśmie.
§ 8.
 1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko przebywające w Klubie (np. na zajęciach grupowych) należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz jego rodzicami lub opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego rodzicami opiekunami. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także ewentualnego wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji. Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.
 2. Wspólnie z rodzicami lub opiekunami dziecka krzywdzącego należy opracować plan naprawczy, celem zmiany niepożądanych zachowań.
 3. Z rodzicami lub opiekunami dziecka poddawanego krzywdzeniu należy opracować plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.
 4. W trakcie rozmów należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez rodziców lub opiekunów, innych dorosłych bądź inne dzieci. W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy podjąć interwencję także w stosunku do tego dziecka.
 5. W przypadku, gdy dziecko krzywdzące nie uczestniczy w działaniach Klubu należy porozmawiać z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu, innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu, a także z rodzicami lub opiekunami dziecka krzywdzonego w celu ustalenia przebiegu zdarzenia, a także ewentualnego wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Zarząd Klubu organizuje spotkanie/a z rodzicami lub opiekunami dziecka krzywdzonego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb oraz o sposobach reakcji na zdarzenie (poinformowanie sądu rodzinnego, poinformowanie szkoły, poinformowanie rodziców lub opiekunów dziecka krzywdzącego).
 6. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie.
 7. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.

VI
Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w Klubie.

§ 9.
 1. Klub zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klub, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 3. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka zawarte są w polityce prywatności klubu.
 4. Do publikacji, rejestracji i przechowywania danych dziecka wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, zawarta w deklaracji członkowskiej.
§ 10.
 1. Personelowi Klubu nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Klubu bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, personel Klubu może skontaktować się z rodzicem lub opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych rodzica lub opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

VII
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych.

§ 11.
 1. Klub nie zapewnia dzieciom dostępu do internetu.
 2. Na terenie Klubu dostęp dziecka do internetu możliwy jest wyłącznie przez prywatne urządzenia mobilne członków Klubu.
 3. W przypadku zaobserwowania przeglądania przez dziecko niebezpiecznych treści, osoba odpowiedzialna za korzystanie z Internetu (trener prowadzący grupę lub inny członek personelu Klubu) przekazuje informację o tym fakcie Zarządowi Klubu, który powiadamia rodziców lub opiekunów dziecka o zdarzeniu.

VIII
Monitoring.

§ 12.

 1. Zarząd Klubu wyznacza Prezesa jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w Klubie.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
 3. Osoba, o której mowa w punkcie 1 tego rozdziału, monitoruje wśród personelu Klubu poziom realizacji Polityki, a także zbiera uwagi na temat Polityki oraz propozycje jej zmian.
 4. Osoba, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, informuje Zarząd Klubu o uzyskanych uwagach na temat Polityki oraz propozycjach jej zmian.

IX
Przepisy końcowe.

§ 14.
 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Klubu.
 2. Ogłoszenie o przyjęciu Polityki następuje w sposób dostępny dla personelu Klubu, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla personelu Klubu lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.
Strona Karate Szczytno stosuje pliki cookie. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich przyjmowanie w Twoim urządzeniu końcowym. Zamknij to okno
Do pobrania